ศูนย์พัฒนาคุณภาพยินดีต้อนรับครับ !

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการและการรักษาพยาบาลให้ได้มาตรฐาน HA

วิสัยทัศน์ :  เราจะเป็นผู้นำทางด้านบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน    

พันธกิจ :   ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู โดยยึดผู้รับผลงานเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี และให้การสนับสนุนภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพบก อย่างมีประสิทธิภาพ 

ค่านิยมขององค์กร :

มาตรฐานดี ( Standard )         มีความปลอดภัย ( Safety )        ใส่ใจบริการ ( Service )         ทำงานเป็นทีม ( Teamwork )

Category: บทความ HA  Comments off

วีดีโอทักษะ ACLS & BLS

วิดีโอสาธิตการช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติ โดย ACLS ( คลิ๊กที่ภาพ)

YouTube Preview Image 

วิดีโอสาธิตการช่วยเหลือผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน BLS ( คลิ๊กที่ภาพ )

YouTube Preview Image

อบรมการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

คณะกรรมการ IC จัการอบรมการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ให้กับเจ้าหน้าที่ไหม่ ทุกแผนก และ ทบทวนความรู้ ให้กับเจ้าหน้าที่เดิม เพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 20-21 ต.ค. 2553 รายละเอียด สามารถ download PPT ได้ที่นี่ครับ

ทักษะการเยียมสำรวจภายใน

แนวทางการวางแผน การจัดทำ Service Profile เพื่อให้เข้าใจถึงการทำงาน การดำเนินงาน และการพัฒนาคุณภาพของงาน ในหน่วยงานเรา สามารถ ศึกษาได้จากข้องมูลเหล่านี้

HA _ 401  :  ทักษะการเยี่ยมสำรวจภายใน    :   Service profile analysis

Download เอกสาร HA

เอกสารมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60  ดาวน์โหลด

Category: ข่าวจาก สรพ.  Comments off

ข่าวจาก สรพ.

เครื่องมือใหม่จากสรพ.ที่ช่วยในการประเมินตนเอง(SPA)
SPA (Standards – Practice – Assessment)

จาก SA (self assessment) สู่ SPA มีอักขระที่เพิ่มขึ้นคือ “P” คือ practice คือ การเน้นความสำคัญของการนำมาตรฐานไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันมาตรฐานนั้นจึงจะเป็น ประโยชน์ต่อองค์กร

การนำมาตรฐานไปสการปฏิบัติสามารถทำได้ง่ายๆโดยใช้วิธีการ “คุยกันเล่น – เห็นของจริง – อิงการวิจัย”
ู่
SPA เป็นแนวทางสำหรับโรงพยาบาลในการนำมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีการขยายความมาตรฐานครอบคลุมแนวคิดที่ทีมงานควรศึกษาให้เข้าใจ ขั้นตอนในการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ การประเมินผลหรือเรียนรู้ที่ควรจะเกิดขึ้น ลงท้ายด้วยประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป

การจะตอบแบบประเมินตนเองได้จึงต้องนำมาตรฐานไปปฏิบัติแล้วระยะหนึ่ง

มาตรฐาน HA ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีนี้มีกรอบข้อกำหนดและค่านิยมหลักที่ประยุกต์มาจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA/MBNQA) เพื่อให้ง่ายขึ้นในการปฏิบัติสำหรับโรงพยาบาล สรพ.ได้จัดทำ SPA โดยมีแนวคิดดังนี้
เน้นการมีกิจกรรมหรือกระบวนการพื้นฐานและการใช้ประโยชน์ในขั้นต้น
เรียนรู้จากการใช้ประโยชน์กิจกรรมหรือกระบวนการเหล่านั้น เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกิจกรรมหรือกระบวนการให้เป็นระบบยิ่งขึ้น
กระบวนการที่เป็นระบบ (systematic approach) คือกระบวนการที่กำหนดขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ และรอบเวลาดำเนินการที่ชัดเจน ทำให้สามารถทำซ้ำได้เหมือนเดิม มีการวัดและประเมินผลอย่างเหมาะสมเพื่อปรับปรุงกระบวนการนั้นให้ได้ผลดียิ่งขึ้น (ควรแยกแยะให้ชัดระหว่างการปรับปรุงกระบวนการด้านการจัดการภายในองค์กร กับกระบวนการด้านการให้บริการ)
สิ่งที่ระบุว่าเป็นแนวทางในการดำเนินการในเอกสารชุดนี้เป็นข้อเสนอให้ผู้นำและทีมงานของ รพ.พิจารณาเท่านั้น ควรเลือกดำเนินการเฉพาะเท่าที่จะเป็นประโยชน์และเหมาะสมกับบริบทของ รพ. แต่อย่างน้อยควรนำมาสู่ข้อมูลที่จะตอบในประเด็นสำคัญที่ระบุไว้ได้
จุดเน้นในการตอบแบบประเมินตนเอง คือบทเรียนและผลลัพธ์ของการนำมาตรฐานไปปฏิบัติ ซึ่งบทเรียนนั้นควรผ่านการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญร่วมกันในทีมงานที่เกี่ยวข้อง นั่นคือการเน้นในส่วนของ context และ study หรือ learning ในวงล้อ PDSA โดยไม่ต้องบรรยายวิธีการหรือหลักคิด เพื่อจะได้ไม่เป็นภาระในการจัดทำเอกสาร

สรพ.หวังว่าแนวทางฉบับนี้จะช่วยให้ รพ.ต่างๆ ได้เข้าถึงหัวใจของมาตรฐาน HA ใช้ประโยชน์จากมาตรฐาน HA ได้อย่างเต็มศักยภาพ บรรลุเป้าหมายที่ รพ.กำหนดไว้ในรวดเร็วยิ่งขึ้น