Archive for the Category »คณะกรรมการยา «

คู่มือยาที่มีความเสี่ยงสูง

ดาวน์โหลด คู่มือยาที่มีความเสี่ยงสูง  

โครงการ”ยาปลอดภัย ผู้ป่วยปลอดภัย”

เพื่อรณรงค์และจัดการระบบในการบริหารจัดการด้านยาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย มุ่งเน้น 4 ประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. มาตรการลดความคลาดเคลื่อนทางยา
2. มาตรการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ยา
3. มาตรการลดอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง/การแพ้ยาซ้ำ
4. การพัฒนาระบบการรวบรวมและจัดการความรู้ กรณีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางยา (Adverse Events)

ยา”ชื่อพ้อง-มองคล้าย”

” ยาชื่อพ้อง มองคล้าย “ ( Look alike , Sound alike : LISA ) หมายถึง ยาที่มีชื่อมองดูคล้ายคลึงกัน อาจจะเป็นตัวสะกด หรือ ตัวอักษรตัวแรกที่เหมือนกัน รวมทั้งกล่มยาที่อ่านออกเสียงใกล้เคียงกัน ทั้งชื่อการค้า และชื่อสามัญทางยา ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและความผิดพลาดในกระบวนการการรักษาพยาบาลได้

ยาที่อ่านออกเสียงคล้ายกัน

 

ใครที่เห็นยาที่มีลักษณะคล้ายกัน หรือ ออกเสียงคล้ายกัน ให้แจ้งได้ที่แผนก เภสัชกรรม หรือ RM nurse ได้ เพื่อหาวิธีการป้องกันร่มกัน จะได้ ไม่พลาด เมื่อเราใช้ยา !!!!

และมีรางวัลให้ด้วยนะครับ +++  !!!!! 

Dr “Thee”