Archive for the Category »ทีม RM «

คู่มือยาที่มีความเสี่ยงสูง

ดาวน์โหลด คู่มือยาที่มีความเสี่ยงสูง  

ยา”ชื่อพ้อง-มองคล้าย”

” ยาชื่อพ้อง มองคล้าย “ ( Look alike , Sound alike : LISA ) หมายถึง ยาที่มีชื่อมองดูคล้ายคลึงกัน อาจจะเป็นตัวสะกด หรือ ตัวอักษรตัวแรกที่เหมือนกัน รวมทั้งกล่มยาที่อ่านออกเสียงใกล้เคียงกัน ทั้งชื่อการค้า และชื่อสามัญทางยา ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและความผิดพลาดในกระบวนการการรักษาพยาบาลได้

ยาที่อ่านออกเสียงคล้ายกัน

 

ใครที่เห็นยาที่มีลักษณะคล้ายกัน หรือ ออกเสียงคล้ายกัน ให้แจ้งได้ที่แผนก เภสัชกรรม หรือ RM nurse ได้ เพื่อหาวิธีการป้องกันร่มกัน จะได้ ไม่พลาด เมื่อเราใช้ยา !!!!

และมีรางวัลให้ด้วยนะครับ +++  !!!!! 

Dr “Thee”

แบบฟอร์มทีม RM

แบบรายงานอุบัติการณ์ทางคลีนิก = download

แบบประสานงานทีม RM = download

ระดับความรุนแรงด้านคลีนิก = download

แผนภูมิงาน RM = download

Look alike , Sound alike drugs = download

แผนงานทีม RM

ยุทธศาสตร์ทีมบริหารความเสี่ยงปี 2553-2554 = download

ระบบบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ = download

ค่าวิกฤติห้องปฏิบัติการ  :  download

ระดับความเสี่ยงด้านคลินิก “จำง่ายมาก”

   เกิดที่นี่          B เกิดที่ไหน       C เกิดกับใคร

D    ให้ระวัง         E ต้องรักษา

    เยียวยานาน    G ต้องพิการ

H    ต้องการปั๊ม     I จำใจลา

***************************************************

ระดับความเสี่ยงทางคลินิกในโรงพยาบาลมีดังนี้

 • ระดับ A  คือ เหตุการณ์ซึ่งมีโอกาสก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อน ให้จำว่าเกิดที่นี่
 • ระดับ  B  คือ เกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นแต่ยังไม่กึงกับผู้ป่วย  ให้จำว่าเกิดที่ไหน
 • ระดับ  C  คือ เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ป่วยแต่ไม่ทำให้ผู้ป่วยได้รับอันตราย ให้จำว่าเกิดกับใคร
 • ระดับ  D  คือ เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ป่วย ส่งผลให้ต้องเฝ้าระวังต่อ ให้จำว่าให้ระวัง
 • ระดับ  E  คือ เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ป่วย เกิดอันตรายชั่วคราวและต้องมีการบำบัดรักษา ให้จำว่าต้องรักษา
 • ระดับ  F  คือ เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ป่วย เกิดอันตรายชั่วคราวและต้องนอนร.พ.นานขึ้น ให้จำว่าเยียวยานาน
 • ระดับ  G  คือ เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ป่วย ส่งผลให้เกิดอันตรายถาวรแก่ผู้ป่วย ให้จำว่าต้องพิการ
 • ระดับ  H  คือ เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ป่วย ส่งผลให้ต้องทำการช่วยชีวิต ให้จำว่าต้องการปั๊ม
 • ระดับ  I   คือ เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ป่วยซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต ให้จำว่าจำใจลา 
 • ***************************************************

  ใครมีคำขวัญ หรือ สโลแกนอะไรดีๆ โพสต์มาได้นะครับ มีรางวัล !!!!

  ***************************************************