Archive for » พฤษภาคม, 2010 «

การล้างมือที่ถูกต้อง !

การล้างมืออย่างถูกต้องมีทั้งหมด 7 ขั้นตอนนะค่ะ ดังนี้

1. ใช้ฝ่ามือถูกัน แล้วเปลี่ยนข้าง
2. ใช้ฝ่ามือถูหลังมือ และใช้นิ้วถูซอกมือ
3. ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือ และใช้นิ้วถูซอกมือ
4. ใช้หลังมือถูฝ่ามือ
5. ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ สลับ
6. ใช้ปลายนิ้วถู ขวางฝ่ามือ
7. ถูรอบข้อมือ

*

*

*

ทุกขั้นตอนทำ สลับ ซ้าย ขวา นะครับ หากเราทำเป็นประจำ เป็นความเคยชิน และเป็นนิสัย มั่นใจได้ครับว่า เราจะมีโอกาสท้องเสีย หรือได้รับเชื้อ ที่สำคัญไม่ทำให้เกิดการแพร่เชื้อในโรงพยาบาลด้วย ก็ลดลงแน่นอน สุขภาพดี อยู่ที่มือคุณ

คำย่อ HA ที่ควรรู้ !

***************************************************************************

 มิติแห่งคุณภาพ  หรือ มิติต่าง ๆของเครื่องชี้วัดคุณภาพ=  (3A 3E 2C 1S)
Acceptability                    การบริการที่เป็นที่ยอมรับ ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ
Appropriateness             บริการมีความเหมาะสม ไดตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
Accessibility                     สามารถเข้าถึงบริการง่าย มีให้บริการเมื่อจำเป็น
Effectiveness                    บริการมีประสิทธิผล ได้ผลกรบริการหรือผลการรักษาที่ดี
Efficiency                           บริการมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
Equity/Patient Right       มีความเท่าเทียมกันในการรับบริการ
Competency                     ผู้ให้บริการมีความรู้ความสามารถ
Continuity                         ความต่อเนื่องในการให้บริการ หรือการดูแลรักษาพยาบาล
Safety                                  บริการมีความปลอดภัย ไม่เกิดอันตรายหรือผลแทรกซ้อน

****************************************************************************

การทบทวนการดูแลผู้ป่วยข้างเตียง =   ( C3THER )
Care    = ทีมงานให้การดูแลผู้ป่วยรายนี้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้หรือยัง การวินิจฉัยรักษาเหมาะสมหรือไม่ ยังมีความเสี่ยงอะไรที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยรายนี้ได้
Communication = ทีมงานได้สื่อสารข้อมูลให้แก้ผู้ป่วยและญาติอย่างเพียงพอแล้วหรือไม่
Continuity = ทีมงานวางแผนที่จะให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถดูแลตนเองที่บ้านได้อย่างเหมาะสมหรือไม่
Team =   มีการดูแลผู้ป่วยรายนี้แบบสหสาขาวิชาชีพหรือยัง ยังขาดวิชาชีพใดที่ควรร่วมดูแลผู้ป่วยรายนี้
Human Resource = ทีมงานมีความรู้ทักษะเพียงพอที่จะดูแลผู้ป่วยรายนี้หรือไม่ ควรจะเพิ่มความรู้ทักษาได้อย่างไร
Environment = สิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วยมีความเหมาะสม ปลอดภัย สะดวกสบายเพียงใด
(Equipment) = เครื่องมือที่ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยรายนี้มีความเหมาะสม เพียงพอหรือไม่
Record = เวชระเบียนที่บันทึกของผู้ป่วยรายนี้มีความสมบูรณ์เพียงพอหรือไม่ ควรปรับปรุงในส่วนใดให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

โครงการ Double check !

โครงการ Double Check เป็นโครงการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการใช้ยา เพื่อป้องการการใช้ยาผิด หรือการบริหารยาผิดให้แก่ผู้ป่วยของเรา

**เพื่อเป็นการป้องกันการให้ยาผิดพลาด เราต้อง Double Check ก่อนให้ยา โดยตรวจสอบดังนี้**

ศูนย์พัฒนาคุณภาพยินดีต้อนรับครับ !

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการและการรักษาพยาบาลให้ได้มาตรฐาน HA

วิสัยทัศน์ :  เราจะเป็นผู้นำทางด้านบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน    

พันธกิจ :   ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู โดยยึดผู้รับผลงานเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี และให้การสนับสนุนภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพบก อย่างมีประสิทธิภาพ 

ค่านิยมขององค์กร :

มาตรฐานดี ( Standard )         มีความปลอดภัย ( Safety )        ใส่ใจบริการ ( Service )         ทำงานเป็นทีม ( Teamwork )

Category: บทความ HA  Comments off