Archive for » มิถุนายน, 2010 «

โครงการธนาคารขยะ

เพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงานและลดปัญหาเรื่องการจัดการขยะ ทีม ENV มีโครงการ ” ธนาคารขยะ ” ขึ้นโดยคัดแยกขยะที่สามารถนำมาใช้ได้ใหม่ นำมาขายเพื่อไป recycle และรายได้จะนำไปพัฒนาหน่วยต่อไป   หน่วยงานต่างๆ สามารถ นำขยะที่แยกแล้วมาขายทุกวัน พุธ เวลา 13.00 น.-15.30น. ณ ธนาคารขยะ ข้างร้อยพลเสนารักษ์

คณะกรรมการ HR ปฐมนิเทศน์เจ้าหน้าที่ใหม่

คณะกรรมการ HR ปฐมนิเทศน์เจ้าหน้าที่ใหม่ ในวันที่ 1 ต.ค. 2553 เพื่อแนะนำ และทำความเข้าใจกับหน้าที่การงานที่ปฏิบัติ

การทำ C3THER

ward และหน่วยงานต่างๆ ส่ง หัวข้อเรื่อง การทำ C3ther มายัง ศุนย์พัฒนาคุณภาพ ภายในวันที่ 7 ก.ค. 2553 เพื่อรวบรวม
( ชื่อเรื่องที่ทำ จำนวนเรื่องในแต่ลละเดือน , วัน เวลา ที่ทำ ) ทาง E mail : fortwrw.hos@gmail.com

ยา”ชื่อพ้อง-มองคล้าย”

” ยาชื่อพ้อง มองคล้าย “ ( Look alike , Sound alike : LISA ) หมายถึง ยาที่มีชื่อมองดูคล้ายคลึงกัน อาจจะเป็นตัวสะกด หรือ ตัวอักษรตัวแรกที่เหมือนกัน รวมทั้งกล่มยาที่อ่านออกเสียงใกล้เคียงกัน ทั้งชื่อการค้า และชื่อสามัญทางยา ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและความผิดพลาดในกระบวนการการรักษาพยาบาลได้

ยาที่อ่านออกเสียงคล้ายกัน

 

ใครที่เห็นยาที่มีลักษณะคล้ายกัน หรือ ออกเสียงคล้ายกัน ให้แจ้งได้ที่แผนก เภสัชกรรม หรือ RM nurse ได้ เพื่อหาวิธีการป้องกันร่มกัน จะได้ ไม่พลาด เมื่อเราใช้ยา !!!!

และมีรางวัลให้ด้วยนะครับ +++  !!!!! 

Dr “Thee”

หัวหน้าพาทำงาน

การที่หัวหน้าหน่วยงาน จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ (facilitator)”  มิใช่ทำหน้าที่เป็น”ผู้บังคับบัญชา”  หลักการทำหน้าที่ผู้ช่วยเหลือก็คือการทำความเข้าใจกับสมาชิกทุกคนว่าเป้าหมายของกิจกรรมที่จะทำกันคืออะไร เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน  แล้วผู้ช่วยเหลือทำหน้าที่สรุปความเห็นของสมาชิกเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น และมีแนวทางการทำงานที่ชัดเจน

เอกสารชุดนี้ น่าจะเป็นคู่มืออย่างดีแก่หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในการพาลูกน้องพัฒนาโรงพยาบาลเราไปสู่มาตรฐาน HA ด้วยใจ และมัวัฒนธรรมในองค์กร    

ดาวน์โหลด ได้เลยครับ !!!!!      หัวหน้าพาทำงาน

Dr”Thee”