ศูนย์พัฒนาคุณภาพยินดีต้อนรับครับ !

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการและการรักษาพยาบาลให้ได้มาตรฐาน HA

วิสัยทัศน์ :  เราจะเป็นผู้นำทางด้านบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน    

พันธกิจ :   ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู โดยยึดผู้รับผลงานเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี และให้การสนับสนุนภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพบก อย่างมีประสิทธิภาพ 

ค่านิยมขององค์กร :

มาตรฐานดี ( Standard )         มีความปลอดภัย ( Safety )        ใส่ใจบริการ ( Service )         ทำงานเป็นทีม ( Teamwork )

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.