องค์กรแพทย์

องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ  ( Whachirawut Medical Staff Organization) จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนพันธกิจและวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล มุ่งให้การบริการทางการแพทย์ แก่ทหาร ครอบครัว และ ประชาชนทั่วไปได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพเป็นและมีคุณภาพ และขณะเดียวกันจะต้องพิทักษ์สิทธิของผู้ป่วยให้ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นธรรม

เป้าหมายและวัตถุประสงค์
องค์กรแพทย์มีเป้าหมายตามธรรมนูญ 3 ข้อ ดังต่อไปนี้
1. รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานวิชาชีพแพทย์
2. รักษาไว้ซึ่งจริยธรรมแห่งวิชาชีพแพทย์
3. ประสานกิจกรรมคร่อมสายงานแพทย์( Multidisciplinary Team) ให้มีประสิทธิภาพ

พันธกิจองค์กรแพทย์ คือ
1. รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานวิชาชีพแพทย์
2. รักษาไว้ซึ่งจริยธรรมแห่งวิชาชีพแพทย์
3. ประสานกิจกรรมคร่อมสายงานแพทย์ (Multidisciplinary Team)ให้มีประสิทธิภาพ
4. บริหารความเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Risk management)
5. จัดระบบสวัสดิการแพทย์
6. ให้การฝึกอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะให้ได้มาตรฐาน แพทยสภา

ข้อมูลแพทย์

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

ใส่ความเห็น

(required)

(optional)

HTML: You may use these tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>