ติดต่อเรา

ศุนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

ถนน ราชดำเนิน ตำบลปากพูน  

อำเภอเมือง จังหวันนครศรีธรรมราช

80000

โทรศัพท์ :  075-383-192  โทรสาร : 075-383-322

E-mail : fortwrw.hos@gmail.com